#
#
#

Navigace

Obsah

Kanalizace a ČOV

Typ: ostatní
Příloha č. 1Kanalizace

Informace občanům k realizaci ČOV Vrskmaň a chystané kanalizaci v části Zaječice

(tak jak probíhali jednotlivá jednání a výsledky v čase)

 

 

 

Jak jistě víte, obec Vrskmaň se již drahně let potýká s problémem kanalizace a čističky odpadních vod (dále jen ČOV).  V obci Vrskmaň vytanul problém, že v současné době již nejde připojit žádný nový objekt do stávající splaškové kanalizace, a to vzhledem k tomu, že obec sice má funkční oddílnou kanalizační síť, ale tyto jsou ve spodní části obce spojeny a vyústěny pod pozemky bývalé dráhy. Obec Vrskmaň má zpracovaný územní plán, který hovoří o tom, že ČOV bude stát v katastru obce Vrskmaň v místě, kde se nachází křížení Hutního potoka s komunikací III třídy, což bylo logické řešení s uvažovaným řešením kanalizace v části Zaječice. Leč SVS a.s. a SčVK a.s. byly jiného mínění s tím, že realizace uvedené ČOV by byla příliš nákladná. Proto bylo ze strany SVS navrženo řešení využití a zkapacitnění stávající ČOV, která je umístěna pod firmou REMOV EK (bývalé objekty TC2, Odvodnění). Došlo k vyprojektování a podání projektu na stavební úřad. Vyskytly se však tak nepřekonatelné překážky, že nakonec bylo od uvedené realizace upuštěno.

 

Zaječice se v současné době nachází v situaci, kdy jsou  jednotlivé domy a objekty připojeny jen k vodovodnímu řadu. V Zaječicích je funkční dešťová kanalizace, kam však nelze zaústit odpadní vody. V minulosti obec Vrskmaň uvažovala o možnosti zřízení domovních čističek odpadních vod s možností zasakování. Což však vodoprávní úřad v Chomutově nepovolil z důvodu geologického podloží v obci. V části Zaječice je placeno jen vodné. O splaškové vody v současné době jsou povinni se starat vlastnící objektů.

 

Z uvedeného důvodu proběhlo dne 31.3.2016 a 7.4.2016 jednání mezi obcí Vrskmaň a pracovníky SčVK, kteří navrhli řešení, které respektuje schválený územní plán. Tedy ČOV jako taková je situována do místa, kde pro ni určil místo územní plán Vrskmaň s tím, že SčVK požádal zástupce obce o možnost spoluúčasti na realizaci této ČOV. Projektová a stavební příprava bude trvat cca 3 roky a poté bude následovat samotná realizace ČOV.

 

Vzhledem k tomu, že je známo umístění ČOV, je možné uvažovat o odkanalizování části Zaječice. Na výše uvedeném jednání s pracovníky SčVK byl vznesen ze strany obce Vrskmaň požadavek, aby budoucí ČOV kapacitně stačila na připojení i části Zaječice. Proto již proběhlo neformální jednání s projektantem, který obci Vrskmaň připraví varianty řešení odkanalizování části Zaječice

Vrskmaň dne 10. 4 .2016

 

Další informace budou aktualizovány :

 

 

 

 

 

 

 

 

15. 6. 2016 - aktualizace

 

Přibližný harmonogram prací na ČOV

projekt k ÚR (územní rozhodnutí)     -       2 měsíce

projednání a vydání ÚR                -       6 měsíce

projekt k SP (stavební povolení)     -       2 měsíce

projednání a vydání SP                -       5 měsíců

výběr zhotovitele                          -       4 měsíce

realizace + kolaudace                   -       12 měsíců

__________________________________________

rekapitulace v případě, že to půjde

bez komplikací                                    31 měsíců  → 2 roky + 7 měsíců

 

Při realizaci projektu k SP (splašková kanalizace) nutná koordinace s chystaným záměrem odkanalizováním části Zaječice a následně po vyřešení připojení části Zaječice (projekčně) realizace studie proveditelnosti kanalizace Zaječice a následně příprava projektu. Realizace části Zaječice následně po realizaci ČOV.

Dne 15.6.2016jednáno s projektantkou ing. Chmelovou - SVS bude koncem měsíce července 2016 schvalovat investiční záměr k realizaci ČOV.

 

4. 8. 2016 - aktualizace

V červnu byla zpracována změna investičního záměru na tuto akci s novým řešením s odvedením odpadních vod na novou ČOV Zaječice pomocí čerpací stanice odpadních vod pod Vrskmaní.

V červenci se touto změnou investičního záměru zabývala technická komise SČVK a.s. a SVS a.s.. Z komise vyplynul potenciální technický problém s ČOV, pokud by nebyl povolen bezpečnostní přepad čerpací stanice do jediného možného recipientu v okolí tj. do dešťové kanalizace a následně do výusti. Jde zde o to, že na ČOV by nenatékala jen voda splašková, ale částečně i dešťová, kvůli absenci oddílného kanalizačního systému především v ulici mezi č.p. 63 a 60. O závazná stanoviska k problematice bezpečnostního přepadu ČOV a k záměru bylo požádáno Povodí Ohře s.p. i vodoprávní úřad.

 

6. 3. 2017 - aktualizace

 

Na základě výše uvedeného problému byla dne 30.11.2016 svolána schůzka na Povodí Ohře s.p., kde byl problém popsán a navrženo technické řešení, které zúčastněné strany akceptovali.

V prosinci 2016 byl s konečnou platností schválen na SVS, a.s. investiční záměr k realizaci odkanalizování obce Vrskmaň a na zastupitelstvu obce byla schválena SMLOUVA O SPOLUPRÁCI PŘI PŘÍPRAVĚ A REALIZACI STAVBY, která obec zavazuje se finančně podílet ve výši do 3 mil. korun na spolufinancování a SVS a.s. dle smlouvy zavazuje realizovat stavbu nejdéle do 31.12.2019 (včetně zkušebního provozu)

 

 

V rámci přípravy celé akce byly v roce 2016 realizovány přepojky dešťové a splaškové kanalizace v části Vrskmaň tak, aby bylo možné zrealizovat nový živičný povrch průjezdové komunikace ve Vrskmani.

 

V roce 2017 již probíhají geodetické a projektové práce s tím, aby bylo v tomto roce vydáno územní řízení, popřípadě stavební povolení.

 

V roce 2018 by tedy mělo dojít k realizaci ČOV a tlakové kanalizace z Vrskmaně do Zaječic. Následně bude před kolaudací probíhat zkušební provoz. V roce 2018, na základě zrealizované ČOV, dojde k projektování splaškové kanalizace v části Zaječice.

 

2. června 2017 

dne 9.6.2017 proběhne výrobní porada na SčVK v Údlicích, kde se budou řešit technické záležitosti ČOV v části Zaječice následovat bude realizace územního rozhodnutí

Výstup z jednání dne 9.6.2017

záznam z porady zde

koordinační plán zde

 

Veškeré další aktualizace realizace ČOV budou k nahlédnutí na webových stránkách obce.

Bc. V. Hora

starosta

 


Přílohy

Vytvořeno: 13. 5. 2016
Poslední aktualizace: 23. 11. 2018 10:16
Autor: Bc. Václav Hora

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání ...

Najdete nás také zde

facebook

Mobilní aplikace

Aplikace
play-storeios-store

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6